CZCIONKA:
KONTRAST:

Strona główna Działu Nauki Politechniki Opolskiej

PROJEKTY
BADAWCZE
DYSCYPLINY
NAUKOWE
NAGRODY
I SYPENDIA
SZKOŁA
DOKTORSKA
AWANSE
NAUKOWE

KOSZTY W PROJEKTACH BADAWCZYCH

Sporządzanie kosztorysu projektu badawczego jest jednym z najistotniejszych etapów planowania projektu. Przy opracowaniu kosztorysu należy skoncentrować się na określeniu potrzebnych zasobów oraz dokładnym oszacowaniu kosztów.

Kosztorys musi być uzasadniony w stosunku do przedmiotu i zakresu badań, oparty na realnych wyliczeniach i określać wydatki, które będą pokryte w ramach środków NCN (tzw. kosztów kwalifikowalnych) w poszczególnych latach realizacji projektu. W konkursie PRELUDIUM i SONATINA, kosztorys należy zaplanować na cały okres realizacji projektu bez podziału na lata.

KOSZT KWALIFIKOWALNY to koszt, który może zostać objęty finansowaniem ze środków

NCN o ile będzie spełniać łącznie następujące warunki:

 1. jest niezbędny do realizacji projektu,
 2. jest poniesiony w okresie kwalifikowalności tj. od dnia uprawomocnienia się decyzji Dyrektora NCN o przyznaniu środków finansowych do dnia zakończenia realizacji projektu badawczego,
 3. jest celowy i oszczędny,
 4. jest możliwy do zidentyfikowania i zweryfikowania,
 5. jest zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym regulacjami wewnętrznymi podmiotu realizującego oraz regulacjami NCN, w tym zasadami określonymi w niniejszym dokumencie;
 6. w przypadku podmiotów wnioskujących o udzielenie pomocy publicznej, jest zgodny z art. 12 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki (Dz. U. z 2015 r. poz. 1381).

Kosztami kwalifikowalnymi nie są:

 1. rezerwy na przyszłe zobowiązania, odsetki od zadłużenia i inne wydatki na obsługę zadłużenia, odsetki i inne wydatki z tytułu opóźnienia w płatności, kary umowne, mandaty, grzywny, kary oraz wydatki na pokrycie kosztów postepowań sądowych,
 2. podatek od towarów i usług (VAT), jeżeli podmiot realizujący ma prawną możliwość jego odzyskania,
 3. koszty honorariów z tytułu recenzji wydawniczych,
 4. leasing aparatury naukowo-badawczej,
 5. koszty stypendiów naukowych NCN, stypendiów doktoranckich i koszty obniżenia pensum dydaktycznego, w przypadku podmiotów wnioskujących o udzielenie pomocy publicznej,
 6. koszty wydania monografii1, będącej efektem realizacji projektu badawczego, która nie uzyskała pozytywnej oceny przeprowadzonej przez NCN.

Ocena kwalifikowalności kosztów odbywa się na etapie oceny wniosku, oceny raportu rocznego, raportu końcowego oraz kontroli projektu i audytu zewnętrznego.

Koszty kwalifikowalne dzielą się na koszty pośrednie i koszty bezpośrednie.

1. Koszty pośrednie to koszty pośrednio związane z projektem badawczym, niezbędne do jego realizacji.

Maksymalna wysokość kosztów pośrednich to 20% kosztów bezpośrednich.

2. Koszty bezpośrednie to koszty bezpośrednio związane z realizacją projektu badawczego i dzielą się na:

 • koszty wynagrodzeń i stypendiów,
 • koszty aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania,
 • koszty staży zagranicznych,
 • koszty obniżenia pensum dydaktycznego,
 • inne koszty bezpośrednie.

Z kosztów bezpośrednich nie mogą być finansowane następujące wydatki:

 1. koszty wynagrodzeń personelu administracyjnego i finansowego (m.in. obsługa kadrowa, prawna i księgowa projektu, w tym koszty zlecenia prowadzenia obsługi księgowej biuru rachunkowemu),
 2. koszty remontów pomieszczeń,
 3. koszty dostosowania pomieszczeń w zakresie niezbędnym do prowadzenia zadań badawczych,
 4. koszty eksploatacji powierzchni, podatki od nieruchomości itp.,
 5. opłaty za media (energię elektryczną, cieplną, gaz i wodę oraz inne opłaty przemysłowe, opłaty przesyłowe, odprowadzanie ścieków itp.) usługi telekomunikacyjne (telefoniczne, internetowe) oraz pocztowe i kurierskie, z wyjątkiem usług o których mowa w pkt 2.5.2,
 6. koszty utrzymania czystości pomieszczeń, koszty dozoru,
 7. koszty ubezpieczeń majątkowych,
 8. opłaty manipulacyjne, administracyjne,
 9. koszty bankowe, w tym: koszty otwarcia oraz prowadzenia wyodrębnionego na potrzeby projektu subkonta na rachunku bankowym lub odrębnego rachunku bankowego, opłaty bankowe,
 10. koszty audytu zewnętrznego,
 11. koszty organizacji konferencji, warsztatów, seminariów, spotkań (z wyjątkiem kosztów osobowych wskazanych w pkt 2.5.3 i 2.5.4),
 12. koszty subskrypcji, prenumerat (z wyjątkiem kosztów danych i dostępu do danych wskazanych w pkt 2.5.6),
 13. składki członkowskie od osób fizycznych w organizacjach, stowarzyszeniach itp.,
 14. koszty procedur związanych z nadaniem stopnia/tytułu naukowego.

Wszystkie wydatki wskazane powyżej w pkt 1-14 mogą być zaplanowane do sfinansowania z kosztów pośrednich.

2.1. Koszty wynagrodzeń i stypendiów – w tej kategorii ujmowane są koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy oraz koszty stypendiów, przewidziane wyłącznie dla osób będących członkami zespołu badawczego tj. kierownika projektu i innych wykonawców projektu.

Budżet wynagrodzeń i stypendiów przeznaczony dla członków zespołu badawczego może obejmować środki na:

 1. wynagrodzenia etatowe,
 2. wynagrodzenia dodatkowe,
 3. wynagrodzenia oraz stypendia dla studentów i doktorantów.

2.1.1. Wynagrodzenia etatowe:

Wynagrodzenie etatowe można zaplanować w podmiocie realizującym projekt, na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku dedykowanym do realizacji zadań w projekcie badawczym dla:

 1. kierownika projektu,  w  konkursach:  SONATINA,  SONATA,  OPUS,  SONATA  BIS, MAESTRO;
 2. osoby na stanowisku typu post-doc, w konkursach: SONATA, OPUS, SONATA BIS, MAESTRO;
 3. osoby na specjalistycznym stanowisku pomocniczym, w konkursach: SONATA BIS, MAESTRO.

Stanowisko typu post-doc to pełnoetatowe stanowisko pracy zaplanowane przez kierownika projektu dla osoby, która uzyskała stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie. Okres ten może być przedłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do pracy. Dodatkowo do tego okresu można doliczyć liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet – 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny.

Specjalistyczne stanowisko pomocnicze to pełnoetatowe stanowisko pracy zaplanowane przez kierownika projektu dla osoby współuczestniczącej w rozwiązywaniu problemów naukowych związanych z realizacją projektu, posiadającej specjalistyczną wiedzę i doświadczenie np. typu lab-manager, senior technician itp.

Wynagrodzenie etatowe dla kierownika projektu może być zaplanowane w ramach środków projektu badawczego w wysokości:

 • 190 tys. zł rocznie w konkursie MAESTRO;
 • 160 tys. zł rocznie w konkursie SONATA BIS;
 • 150 tys. zł rocznie w konkursie OPUS;
 • 140 tys. zł rocznie w konkursie SONATA;
 • 100 tys. zł rocznie w konkursie SONATINA,

przy założeniu, że w okresie pobierania tego wynagrodzenia kierownik projektu spełni łącznie następujące warunki:

 1. nie będzie pobierać innego wynagrodzenia przyznanego w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN;
 2. nie będzie pobierać   wynagrodzenia    u  innego   pracodawcy  na   podstawie   umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski;
 3. nie będzie pobierać świadczeń emerytalnych z systemu ubezpieczeń społecznych.

Wynagrodzenia etatowe dla kierownika projektu może być zaplanowane na okres krótszy niż okres realizacji projektu badawczego, w wysokości proporcjonalnie zmniejszonej do okresu dla którego jest zaplanowane, z wyłączeniem konkursu SONATINA.

Wynagrodzenie etatowe na stanowisku typu post-doc może być zaplanowane w ramach środków projektu badawczego w wysokości 120 tys. zł rocznie przy założeniu, że osoba przewidziana do zatrudniania na tym stanowisku spełni łącznie następujące warunki:

 1. będzie wybrana w ramach otwartego konkursu, przeprowadzonego przez komisję rekrutacyjną powołaną przez kierownika podmiotu realizującego projekt badawczy, złożoną z kierownika projektu jako przewodniczącego oraz przynajmniej dwóch wskazanych przez niego osób posiadających odpowiednie kwalifikacje naukowe lub zawodowe. Ocena kandydatów odbywa się na podstawie kryteriów przedstawionych w ogłoszeniu o konkursie, a wyniki konkursu podawane są do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej podmiotu, w którym będzie realizowany projekt badawczy;
 2. uzyskała stopień doktora w podmiocie innym niż podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku;
 3. będzie zatrudniona na okres nie krótszy niż 6 miesięcy;
 4. w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN;
 5. w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie pobierać wynagrodzenia u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski.

Wynagrodzenia etatowe dla osoby na stanowisku typu post-doc może być zaplanowane na okres krótszy niż okres realizacji projektu badawczego, w wysokości proporcjonalnie zmniejszonej do okresu dla którego jest zaplanowane.

Istnieje możliwość wskazania wyższej kwoty wynagrodzenia, o ile jest to uzasadnione szczególnymi okolicznościami przedstawionymi we wniosku. Zasadność podwyższenia wynagrodzenia podlega ocenie Zespołu Ekspertów.

W konkursie OPUS, SONATA i SONATA BIS dopuszcza się zatrudnienie osób na stanowiskach typu post-doc pod warunkiem, że łączny okres zatrudnienia wszystkich osób na tych stanowiskach nie przekroczy dwukrotności zaplanowanego czasu trwania projektu.

W konkursie MAESTRO wymagane jest utworzenie nowego lub nowych stanowisk typu post-doc na łączny okres co najmniej 36 miesięcy pod warunkiem, że łączny okres zatrudnienia wszystkich osób na tych stanowiskach nie przekroczy dwukrotności zaplanowanego czasu trwania projektu.

Wynagrodzenie etatowe na specjalistycznym stanowisku pomocniczym może być zaplanowane w ramach środków projektu badawczego w wysokości nieprzekraczającej 85 tys. zł rocznie przy założeniu, że osoba przewidziana do zatrudniania na tym stanowisku spełni łącznie następujące warunki:

 1. będzie zatrudniona na okres nie krótszy niż 6 miesięcy;
 2. w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN;
 3. w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie pobierać wynagrodzenia u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski.

Wynagrodzenia etatowe dla osoby na specjalistycznym stanowisku pomocniczym może być zaplanowane na okres krótszy niż okres realizacji projektu badawczego, w wysokości proporcjonalnie zmniejszonej do okresu dla którego jest zaplanowane.

W konkursach SONATA BIS i MAESTRO dopuszcza się utworzenie jednego specjalistycznego stanowiska pomocniczego, w ramach którego, można zaplanować zatrudnienie więcej niż jednej osoby pod warunkiem, że łączny okres zatrudnienia wszystkich osób na tym stanowisku nie przekroczy długości zaplanowanego czasu trwania projektu.

2.1.2. Wynagrodzenia dodatkowe2:

Wynagrodzenie dodatkowe można zaplanować dla członków zespołu badawczego na zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym lub częściowym wymiarze czasu pracy oraz umowy cywilnoprawnej. W ramach wynagrodzeń dodatkowych nie można zaplanować wynagrodzeń dla studentów ani doktorantów, za wyjątkiem konkursów PRELUDIUM i SONATINA.

Członek zespołu badawczego, zatrudniony na podstawie umowy o pracę w podmiocie realizującym projekt badawczy, może otrzymywać wynagrodzenie dodatkowe wyłącznie w innej formie niż na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Budżet wynagrodzeń dodatkowych oblicza się w ten sposób, że ze składu zespołu badawczego wyłącza się osoby zaplanowane do zatrudnienia z budżetu wynagrodzeń etatowych oraz z budżetu wynagrodzeń oraz stypendiów dla studentów i doktorantów, o ile te budżety są przewidziane w konkursie.

Ustalona w ten sposób liczba osób stanowi podstawę do wyliczenia maksymalnej wysokości budżetu wynagrodzeń dodatkowych w danym projekcie badawczym. Maksymalny budżet wynagrodzeń dodatkowych zaplanowany dla kierownika projektu nie może ulec zwiększeniu na etapie realizacji projektu.

W konkursie MAESTRO budżet wynagrodzeń dodatkowych w przeliczeniu na każdy miesiąc realizacji projektu dla wszystkich wykonawców, wynosi łącznie co najwyżej:

a) w przypadku gdy kierownik projektu nie planuje swojego zatrudnienia w ramach wynagrodzeń etatowych:

 • 6 tys. zł dla jednej osoby;
 • 7,5 tys. zł dla dwóch osób, z czego co najwyżej 6 tys. zł dla kierownika projektu;
 • 8,5 tys. zł dla trzech osób, z czego co najwyżej 6 tys. zł dla kierownika projektu;
 • 9,5 tys. zł dla czterech osób, z czego co najwyżej 6 tys. zł dla kierownika projektu;
 • 10,5 tys. zł dla pięciu lub więcej osób, z czego co najwyżej 6 tys. zł dla kierownika projektu;

b) w przypadku gdy kierownik projektu planuje swoje zatrudnienie w ramach wynagrodzeń etatowych:

 • 1,5 tys. zł dla jednej osoby;
 • 2,5 tys. zł dla dwóch osób;
 • 3,5 tys. zł dla trzech osób;
 • 4,5 tys. zł dla czterech lub więcej osób.

W konkursie SONATA BIS budżet wynagrodzeń dodatkowych w przeliczeniu na każdy miesiąc realizacji projektu dla wszystkich wykonawców, wynosi łącznie co najwyżej:

a) w przypadku gdy kierownik projektu nie planuje swojego zatrudnienia w ramach wynagrodzeń etatowych:

 • 5 tys. zł dla jednej osoby;
 • 6,5 tys. zł dla dwóch osób, z czego co najwyżej 5 tys. zł dla kierownika projektu;
 • 7,5 tys. zł dla trzech osób, z czego co najwyżej 5 tys. zł dla kierownika projektu;
 • 8,5 tys. zł dla czterech lub więcej osób, z czego co najwyżej 5 tys. zł dla kierownika projektu;

b) w przypadku gdy kierownik projektu planuje swoje zatrudnienie w ramach wynagrodzeń etatowych:

 • 1,5 tys. zł dla jednej osoby;
 • 2,5 tys. zł dla dwóch osób;
 • 3,5 tys. zł dla trzech lub więcej osób.

W konkursie OPUS budżet wynagrodzeń dodatkowych w przeliczeniu na każdy miesiąc realizacji projektu dla wszystkich wykonawców, wynosi łącznie co najwyżej:

a) w przypadku gdy kierownik projektu nie planuje swojego zatrudnienia w ramach wynagrodzeń etatowych:

 • 5,5 tys. zł dla trzech lub więcej osób, z czego co najwyżej 3 tys. zł dla kierownika projektu;
 • 4,5 tys. zł dla dwóch osób, z czego co najwyżej 3 tys. zł dla kierownika projektu;
 • 3 tys. zł dla jednej osoby;

b) w przypadku gdy kierownik projektu planuje swoje zatrudnienie w ramach wynagrodzeń etatowych:

 • 1,5 tys. zł dla jednej osoby;
 • 2,5 tys. zł dla dwóch lub więcej osób.

W konkursie SONATA budżet wynagrodzeń dodatkowych w przeliczeniu na każdy miesiąc realizacji projektu dla wszystkich wykonawców, wynosi łącznie co najwyżej:

a) w przypadku gdy kierownik projektu nie planuje swojego zatrudnienia w ramach wynagrodzeń etatowych:

 • 3,5 tys. zł dla dwóch lub więcej osób, z czego co najwyżej 2 tys. zł dla kierownika projektu.
 • 2 tys. zł dla jednej osoby;

b) w przypadku gdy kierownik projektu planuje swoje zatrudnienie w ramach wynagrodzeń etatowych:

 • 1,5 tys. zł dla jednej lub więcej osób.

W konkursie SONATINA budżet wynagrodzeń dodatkowych w przeliczeniu na każdy miesiąc realizacji projektu dla wszystkich wykonawców z wyłączeniem kierownika projektu, wynosi łącznie co najwyżej 1,5 tys. zł.

W konkursie PRELUDIUM budżet wynagrodzeń dodatkowych w przeliczeniu na każdy miesiąc realizacji projektu dla kierownika i wszystkich innych wykonawców, wynosi łącznie co najwyżej 1,5 tys. zł.

W konkursie PRELUDIUM BIS budżet wynagrodzeń dodatkowych może być przewidziany wyłącznie dla kierownika projektu, z zastrzeżeniem, że suma planowanych dla kierownika kosztów jego wynagrodzenia dodatkowego oraz kosztów związanych z projektem badawczym, o których mowa w pkt 2.5.7, nie przekracza 40 tys. zł na cały okres realizacji projektu.

2.1.3. Wynagrodzenia oraz stypendia dla studentów3 i doktorantów4

W tej kategorii ujmowane są koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy oraz koszty stypendiów, przewidziane wyłącznie dla studentów i doktorantów planowanych do zaangażowania w realizację zadań w projekcie.

W ramach budżetu wynagrodzeń oraz stypendiów dla studentów i doktorantów można zaplanować środki finansowe na:

 1. stypendia naukowe NCN dla studentów i doktorantów,
 2. stypendia doktoranckie,
 3. wynagrodzenia dla studentów i doktorantów,
 4. stypendium doktoranckie PRELUDIUM BIS.

Budżet wynagrodzeń oraz stypendiów dla studentów i doktorantów, w przeliczeniu na każdy miesiąc realizacji projektu, wynosi co najwyżej:

 • 5 tys. zł w konkursie SONATA;
 • 10 tys. zł w konkursach OPUS, SONATA BIS;
 • 15 tys. zł w konkursie MAESTRO.

Wysokość stypendium doktoranckiego PRELUDIUM BIS wynosi miesięcznie 5 tys. zł w pierwszej połowie i 6 tys. zł w drugiej połowie realizacji projektu.

Stypendia naukowe NCN dla studentów i doktorantów mogą być zaplanowane przy założeniu, że będą przyznane zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, określonym przez Radę NCN.

Stypendia doktoranckie mogą być zaplanowane przy założeniu, że doktoranci spełniają wymagania określone przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, niezbędne do pobierania stypendium doktoranckiego przez cały okres realizacji planowanych zadań w projekcie.

Wynagrodzenia dla studentów i doktorantów mogą być zaplanowane na zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym lub częściowym wymiarze czasu pracy bądź umowy cywilnoprawnej na realizację zadań w projekcie badawczym. Student lub doktorant, zatrudniony na podstawie umowy o pracę w podmiocie realizującym projekt badawczy, może otrzymywać wynagrodzenie wyłącznie w innej formie niż na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Stypendium doktoranckie PRELUDIUM BIS w miesięcznej wysokości:

 • 5 tys. zł do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa doktoranta w szkole doktorskiej,
 • 6 tys. zł po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa doktoranta w szkole doktorskiej,

otrzymywane są na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, o ile doktorant zostanie wybrany w drodze konkursu uwzględniającego poniższe zasady.

Do konkursu może przystąpić osoba, która nie posiada stopnia naukowego doktora i nie jest uczestnikiem szkoły doktorskiej. Konkurs przeprowadza komisja powołana przez kierownika podmiotu będącego wnioskodawcą, w którym będzie realizowany projekt badawczy, złożona z kierownika projektu jako przewodniczącego oraz przynajmniej dwóch wskazanych przez niego osób posiadających odpowiednie kwalifikacje naukowe lub zawodowe. Komisja ocenia kandydatów w skali punktowej biorąc pod uwagę kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym oraz dotychczasowy dorobek naukowy kandydata, opracowując na tej podstawie ranking kandydatów wg następujących kryteriów:

 • kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym (70% oceny końcowej):

3 pkt bardzo dobre;
2 pkt dobre;
1 pkt słabe;
0 pkt brak kompetencji

 • dorobek naukowy kandydata, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach /czasopismach naukowych (30% oceny końcowej):

4 pkt wyróżniający;
3 pkt bardzo dobry;
2 pkt dobry;
1 pkt słaby;
0 pkt brak dorobku naukowego.

 

Wyniki konkursu są przekazywane do Narodowego Centrum Nauki.

W konkursie SONATA, OPUS, SONATA BIS, MAESTRO, środki finansowe w ramach budżetu wynagrodzeń oraz stypendiów dla studentów i doktorantów można zaplanować dla danej osoby w ramach wszystkich form wskazanych w lit. a-c. W przypadku projektu realizowanego w podmiocie, dla którego finansowanie będzie stanowić pomoc publiczną, środki finansowe dla studentów i doktorantów można zaplanować wyłącznie w formie wskazanej w lit. c.

Łączna kwota wynagrodzeń oraz stypendiów ze środków NCN, przeznaczonych dla studenta lub doktoranta, w jednym lub więcej niż jednym projekcie badawczym finansowanym ze środków NCN nie może przekroczyć 5 tys. zł miesięcznie. Do tej kwoty nie wlicza się stypendium doktorskiego finansowanego w konkursie ETIUDA oraz wynagrodzenia kierownika projektu w konkursie PRELUDIUM.

W konkursie PRELUDIUM BIS, środki finansowe dla doktoranta można zaplanować wyłącznie w formie wskazanej w lit. d. W okresie pobierania przez doktoranta stypendium doktoranckiego PRELUDIUM BIS, nie można pobierać stypendiów i innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z innych projektów badawczych finansowanych w konkursach NCN z wyłączeniem wynagrodzenia kierownika projektu w konkursie PRELUDIUM.

2.2. Koszty aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania – w tej kategorii ujmowane są koszty zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej, innych urządzeń oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia prac naukowych. Koszty aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania można zaplanować w konkursach: PRELUDIUM, OPUS, SONATA, SONATA BIS, MAESTRO.

Ze środków projektu nie można finansować lub współfinansować zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury informatycznej o wartości jednostkowej przekraczającej 500 000 zł.

Aparatura naukowo-badawcza (wg definicji GUS) rozumiana jest jako zestaw/zestawy urządzeń badawczych, pomiarowych lub laboratoryjnych o małym stopniu uniwersalności i wysokich parametrach technicznych (zazwyczaj wyższych o kilka rzędów dokładności pomiaru w stosunku do typowej aparatury stosowanej dla celów produkcyjnych lub eksploatacyjnych), która zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości obowiązującymi w podmiocie realizującym projekt zaliczana jest do środków trwałych.

Inne urządzenia w tej pozycji należy ująć inne urządzenia niespełniające definicji aparatury naukowo-badawczej, które zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości obowiązującymi w podmiocie realizującym projekt zaliczane są do środków trwałych.

Oprogramowanie w tej pozycji wykazywane jest zakupione na potrzeby projektu oprogramowanie, które zgodnie z zasadami (polityką rachunkowości) obowiązującymi w podmiocie realizującym projekt zaliczane jest do wartości niematerialnych i prawnych.

W przypadku aparatury naukowo  badawczej,  urządzeń  i  oprogramowania  stanowiących środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, koszt kwalifikowany stanowi cena nabycia lub koszt wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, w rozumieniu ww. ustawy, obejmujące ogół kosztów poniesionych przez podmiot realizujący projekt do dnia przyjęcia ich do używania, przy uwzględnieniu odmiennych zasad kwalifikowalności kosztów dotyczących pomocy publicznej.

W przypadku podmiotów ubiegających się o otrzymanie pomocy publicznej koszty aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania, są kwalifikowalne w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane do realizacji projektu badawczego. Jeżeli aparatura naukowo-badawcza i sprzęt nie są wykorzystywane do realizacji projektu badawczego przez cały okres ich użytkowania, za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu badawczego obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości.

2.3  Koszty   staży   zagranicznych   –   w   tej   kategorii   ujmowane   są   koszty   związane z realizacją staży zagranicznych, które obejmują:

a) koszty pobytu w zagranicznym ośrodku naukowym będącym miejscem realizacji stażu w zryczałtowanej kwocie w wysokości:

 • 12 tys. zł miesięcznie w konkursie SONATINA, przemnożonej przez procentowy wskaźnik korekcyjny ustalony dla danego kraju, zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 1

b) koszty podróży w obie strony w zryczałtowanej kwocie w wysokości:

 • od 1 tys. zł do 10 tys. zł w konkursie SONATINA, w zależności od odległości między podmiotem realizującym projekt a ośrodkiem naukowym będącym miejscem realizacji stażu, zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 2.

2.4. Koszty obniżenia pensum dydaktycznego – podmiot, który zatrudnia kierownika projektu na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy może otrzymać środki finansowe na obniżenie o 50% pensum dydaktycznego kierownika projektu, w wysokości 100 zł za każdą godzinę obniżenia pensum.

Środki finansowe na obniżenie pensum dydaktycznego kierownika projektu można zaplanować w konkursach SONATA i SONATA BIS.

2.5. Inne koszty bezpośrednie – w tej kategorii ujmowane są koszty niezaliczane do „Kosztów wynagrodzeń i stypendiów” ani „Kosztów aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania”.

2.5.1. Materiały i drobny sprzęt – koszty zakupu materiałów oraz środków nietrwałych przeznaczonych do bezpośredniego zużycia przy realizacji projektu, w tym m.in.:

 • surowce, półprodukty, odczynniki,
 • materiały biurowe, artykuły piśmiennicze,
 • drobny sprzęt laboratoryjny, sprzęt informatyczny/biurowy (np. komputer, koszty licencji i wytworzenia oprogramowania, drukarka, skaner, monitor, kserokopiarka), inne urządzenia, o ile zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości podmiotu realizującego nie są zaliczane do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

2.5.2. Usługi obce – w tej kategorii ujmowane są koszty dotyczące usług nabywanych od podmiotów zewnętrznych (instytucjonalnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), w tym m.in.:

 • koszty zakupu usług badawczych (analizy laboratoryjne, opracowania statystyczne, badania ankietowe itp.),
 • koszty zakupu innych usług specjalistycznych niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu (korekty językowe, usługi edytorskie, graficzne, doradcze, monitoringowe itp.),
 • koszty usług pocztowych, kurierskich lub transportowych bezpośrednio związanych z realizacją konkretnego zadania badawczego,
 • koszty wynajmu sali, cateringu itp. niezbędne do realizacji zadań badawczych z udziałem osób badanych.

Osoby pobierające wynagrodzenia oraz stypendia ze środków NCN w ramach projektu, nie mogą świadczyć usług obcych w tym projekcie (bezpośrednio lub pośrednio za pośrednictwem instytucji ich zatrudniających).

2.5.3. Wyjazdy służbowe – koszty wyjazdów służbowych członków zespołu badawczego, w tym m.in.:

 • koszty udziału w seminariach/konferencjach związanych z tematyką projektu,
 • koszty wyjazdów (w tym delegacji) niezbędnych do realizacji projektu np. kwerendy, badania terenowe itp.

Koszty wyjazdów służbowych obejmują:

 • diety i zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy,
 • ubezpieczenie osobowe,
 • opłaty konferencyjne,
 • inne uzasadnione i niezbędne do realizacji projektu koszty takie jak: wizy, koszty wymaganych szczepień itp.

W przypadku wyjazdów długoterminowych ich koszty są kwalifikowalne jeżeli zostały skalkulowane przy uwzględnieniu zasady gospodarności tj. celowo i oszczędnie, na podstawie oceny ich rzeczywistej wysokości.

2.5.4. Wizyty, konsultacje – koszty indywidualnych przyjazdów/wizyt współpracowników zewnętrznych i/lub konsultantów ściśle związane z tematyką projektu. W tej kategorii kwalifikowalne są wyłącznie koszty osobowe w postaci diet, zwrotu kosztów podróży i noclegów.

2.5.5. Wykonawcy zbiorowi – ujęte zbiorczo koszty gratyfikacji dla osób o jednorodzajowym zakresie obowiązków (np. ankieterzy) oraz uczestników badań. Minimalna liczba takich wykonawców to 5 osób. Kategoria ta nie obejmuje techników i laborantów.

Należy przedstawić szczegółowy kosztorys, w tym cel poniesienia wydatków i łączny koszt, oraz liczbę osób otrzymujących świadczenia, wartość świadczeń jednostkowych i formę świadczeń (pieniężna, rzeczowa).

2.5.6. Inne – inne koszty, niemieszczące się w pozostałych kategoriach, w tym m.in.:

 • koszty zakupu danych/baz danych lub dostępu do nich,
 • specjalistyczne publikacje/pomoce naukowe i fachowe,
 • koszty publikacji wyników badań. W przypadku wydania monografii koszty mogą zostać poniesione po uzyskaniu pozytywnej oceny przeprowadzonej przez NCN.

W   projekcie   badawczym   można    zaplanować    działania    mające   na    celu   promocję

realizowanego projektu i jego rezultatów. Planowane do poniesienia koszty związane z takimi działaniami, spełniające warunki kwalifikowalności, należy ująć odpowiednio w kategorii „Koszty wynagrodzeń i stypendiów”, „Usługi obce” itd.

2.5.7. Koszty kierownika projektu w konkursie PRELUDIUM BIS – koszty związane z projektem badawczym planowane dla kierownika projektu, mieszczące się w powyższych kategoriach, z zastrzeżeniem, że suma planowanych dla kierownika kosztów związanych z projektem badawczym oraz kosztów jego wynagrodzenia dodatkowego, o których mowa w pkt 2.1.2, nie przekracza 40 tys. zł na cały okres realizacji projektu.

 

przypisy:

1 w rozumieniu §10 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 392).

Do zatrudnień z puli wynagrodzeń dodatkowych nie stosuje się ograniczeń wskazanych w pkt 2.1.1.

3 Studentów studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w uczelniach na terytorium Polski.
4 Uczestników studiów doktoranckich w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym lub doktorantów w szkole doktorskiej w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

źródło: ncn.gov.pl