CZCIONKA:
KONTRAST:

Strona główna Działu Nauki Politechniki Opolskiej

PROJEKTY
BADAWCZE
DYSCYPLINY
NAUKOWE
NAGRODY
I SYPENDIA
SZKOŁA
DOKTORSKA
AWANSE
NAUKOWE

Inwestycje w nauce

PODSTAWA PRAWNA:

1. art. 402 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową

 

DOKUMENTY:

1. Wzór wniosku- PDF

2. Wzór wniosku- DOC

3, Wzór raportu rocznego- DOC

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

1. Wnioski dotyczące inwestycji:
1) związanych z kształceniem, obejmujące inwestycje, o których mowa w art. 373 ust. 1 ustawy, składa się w terminie do dnia 30 kwietnia roku poprzedzającego rok, w którym środki finansowe na ich realizację mają zostać przyznane, a w przypadku wniosków składanych do Ministra Obrony Narodowej oraz do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - w terminie do dnia 15 lutego roku poprzedzającego rok, w którym środki finansowe na ich realizację mają zostać przyznane;
2) związanych z działalnością naukową, obejmujące inwestycje, o których mowa w art. 373 ust. 3 ustawy, składa się w terminie do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok, w którym środki finansowe na ich realizację mają zostać przyznane;
3) ujętych w programach wieloletnich składa się w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, w którym środki finansowe na ich realizację mają zostać przyznane.
2.  W przypadku:
1) szczególnie uzasadnionym, w tym wystąpienia zdarzenia losowego powodującego zakłócenie działalności wnioskodawcy,
2) inwestycji współfinansowanej ze źródeł zagranicznych:
a) związanej z kształceniem, której finansowanie zostało uzgodnione w trybie określonym w wytycznych, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 i 1544 oraz z 2019 r. poz. 60),
b) związanej z działalnością naukową, której finansowanie zostało uzgodnione w trybie określonym w kontrakcie terytorialnym zawartym na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2018 r. poz. 1307 i 1669)
- wniosek może zostać złożony bez zachowania terminów określonych w ust. 1.