CZCIONKA:
KONTRAST:

Strona główna Działu Nauki Politechniki Opolskiej

PROJEKTY
BADAWCZE
DYSCYPLINY
NAUKOWE
NAGRODY
I SYPENDIA
SZKOŁA
DOKTORSKA
AWANSE
NAUKOWE

NCN

 

 

 

 

Aktualne konkursy Narodowego Centrum Nauki: 

 • Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs SONATA 19 przeznaczony dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl zgodnie z procedurą składania wniosków.

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania podstawowe, trwających 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy.

Nabór wniosków w systemie OSF trwa do 15 grudnia 2023 r. do godziny 16:00.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata19.

 • Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs OPUS 26 LAP/Weave na projekty badawcze. Konkurs ten otwiera możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub trójstronnej w ramach programu Weave, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Konkurs przeznaczony jest dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej, którzy planują realizację badań: 

- bez udziału partnerów zagranicznych (wniosek OPUS),

- z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych (wniosek OPUS),

- z udziałem partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programu Weave (przy czym zespoły zagraniczne mogą ubiegać się o te środki finansowe w ramach innych programów finansowania badań, które nie są współorganizowane przez NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej w programie Weave) (wniosek OPUS),

- przy dodatkowym udziale partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programu Weave oraz z dodatkowym wykorzystaniem wielkich urządzeń badawczych (wniosek OPUS),

- w ramach współpracy Lead Agency Procedure (LAP) w programie Weave – tj. we współpracy z zagranicznymi zespołami badawczymi z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec, Szwajcarii, Luksemburga i Belgii-Flandrii, które występują równolegle o środki finansowe na realizację tych projektów badawczych do właściwych dla nich instytucji finansujących badania w ramach programu Weave, tj. do FWF, GAČR, ARIS, DFG, SNSF, FNR lub FWO (wniosek OPUS LAP),

- w ramach współpracy LAP w programie Weave przy równoczesnym udziale partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programu Weave lub z dodatkowym wykorzystaniem wielkich urządzeń badawczych (wniosek OPUS LAP).

Nabór wniosków w systemie OSF trwa do 15 grudnia 2023 r. do godziny 16:00.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl zgodnie z procedurą składania wniosków.

WAŻNE: wniosek OPUS LAP, przygotowany przez polski zespół badawczy we współpracy z zagranicznymi zespołami badawczymi, składany jest w systemie OSF w terminie do 15 grudnia 2023 r. do godziny 16:00. Dodatkowo, każdy z zagranicznych zespołów badawczych zaangażowanych w dany projekt musi złożyć wniosek o finansowanie, w tym komplet wymaganych przez nią dokumentów, do właściwej instytucji partnerskiej zgodnie z obowiązującymi w tej instytucji terminami i zasadami;

Wszystkie niezbędne i szczegółowe informacje oraz dokumentacja dotycząca konkursu znajdują się na stronie https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus26.

 • Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs Democracy, Governance and Trust na międzynarodowe projekty badawcze we współpracy z siecią Trans-Atlantic Platform for Social Sciences and Humanities (T-AP).

Konkurs obejmuje 9 głównych obszarów tematycznych:

 1. Concepts, understandings and models of democracy, governance and trust;
 2. Education;
 3. Media, information and communication;
 4. Economies and economic systems;
 5. Identities, discrimination, marginalization and inequalities;
 6. Ecosystems and environments;
 7. Epistemologies, knowledge and expertise;
 8. History and culture;
 9. Power, authority and conflict.

Szczegółowy zakres tematyczny konkursu znajduje się w ogłoszeniu o konkursie na stronie sieci T-AP.

O finansowanie w konkursie mogą ubiegać się konsorcja międzynarodowe złożone z minimum 3 zespołów badawczych z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie, z obu stron Atlantyku (np. Polska-Kanada-Brazylia lub USA-Polska-RPA).

Harmonogram konkursu:

Termin składania obowiązkowych formularzy Notice of Intent to apply (NOI): 15 września 2023 r.,
Termin składania wniosków pełnych (Full Proposal): 6 listopada 2023 r.,
Termin składania wniosków krajowych w systemie OSF: 13 listopada 2023 r.,
Wyniki konkursu: lipiec – sierpień 2024 r. (TBC)

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF, dostępnego pod adresem osf.opi.org.pl.

 

 • Narodowe Centrum Nauki we współpracy z 17 organizacjami finansującymi badania naukowe w Europie zaprasza do udziału w konkursie Enhancing Well-being for the Future. Konkurs jest wynikiem współpracy dwóch inicjatyw: programu CHANSE oraz sieci NORFACE.

O finansowanie w konkursie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 4 i maksymalnie 6 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 4 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Kraje uczestniczące w konkursie: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Francja, Hiszpania, Luksemburg, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska, Rumunia, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania.

Harmonogram konkursu:

Termin składania skróconych wniosków wspólnych (tzw. Outline Proposals): 21 września 2023 r. (14:00 CET)
Zaproszenie do składania pełnych wniosków wspólnych (tzw. Full Proposals): styczeń 2024 r.
Termin składania pełnych wniosków wspólnych (tzw. Full Proposals): 26 marca 2024 r. (14:00 CET)
Termin składania wniosków krajowych w systemie OSF: 2 kwietnia 2024 r. (23:59 CET)
Wyniki konkursu: październik/listopad 2024

Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie programu CHANSE oraz https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/chanse2023-wellbeing.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF, dostępnego pod adresem osf.opi.org.pl.

 

 • Narodowe Centrum Nauki (NCN) wraz z 21 organizacjami finansującymi badania naukowe w Europie ogłasza konkurs Crisis – Perspectives from the Humanities. Konkurs jest wynikiem współpracy dwóch inicjatyw: programu CHANSE oraz sieci HERA.

O finansowanie w konkursie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 4 i maksymalnie 6 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 4 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Kraje uczestniczące w konkursie: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania.

Harmonogram konkursu:

Termin składania skróconych wniosków wspólnych (tzw. Outline Proposals): 21 września 2023 r. (14:00 CET)
Zaproszenie do składania pełnych wniosków wspólnych (tzw. Full Proposals): styczeń 2024 r.
Termin składania pełnych wniosków wspólnych (tzw. Full Proposals): 26 marca 2024 r. (14:00 CET)
Termin składania wniosków krajowych w systemie OSF: 2 kwietnia 2024 r. (23:59 CET)
Wyniki konkursu: październik/listopad 2024

Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie programu CHANSE (dokumentacja obowiązuje wszystkich wnioskujących w konkursie) oraz https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/chanse2023-crisis.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF, dostępnego pod adresem osf.opi.org.pl.

 

 

 

Formularz danych niezbędnych do wypełnienia wniosku

Aktualne konkursy