CZCIONKA:
KONTRAST:

Strona główna Działu Nauki Politechniki Opolskiej

PROJEKTY
BADAWCZE
DYSCYPLINY
NAUKOWE
NAGRODY
I SYPENDIA
SZKOŁA
DOKTORSKA
AWANSE
NAUKOWE

Aktualne konkursy Narodowego Centrum Nauki: 

  • Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs MINIATURA 7 na pojedyncze działanie naukowe.

Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy. O środki może ubiegać się podmiot, w którym zatrudniony jest badacz:

  1. posiadający w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe;
  2. który uzyskał stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2011 r. W przypadku osób, które uzyskały więcej niż jeden stopień doktora, datą odniesienia jest data uzyskania pierwszego z nich.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF, dostępnego pod adresem osf.opi.org.pl.

Nabór wniosków trwa do 31 lipca 2023 r. do godz. 16:00.

 Ogłoszenie o konkursie oraz wszystkie niezbędne informacje i wytyczne znajdują się na stronie https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura7.

  • Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs OPUS 25 na projekty badawcze przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Czas trwania projektu może wynosić 12, 24, 36 lub 48 miesięcy. 

W konkursie OPUS 25 istnieje możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych:

- z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych;
- bez udziału partnerów zagranicznych;
 - we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych,

Od tej edycji obowiązuje następujące ograniczenie: łączna liczba projektów NCN kierowanych przez daną osobę i wniosków złożonych w NCN, będących w ocenie lub zakwalifikowanych do finansowania, w których ta osoba wskazana jest jako kierownik projektu, nie może przekraczać dwóch. Liczba ta ulega zwiększeniu do trzech w przypadku, gdy dana osoba kieruje co najmniej jednym projektem finansowanym w międzynarodowym konkursie NCN lub złożyła co najmniej jeden wniosek do międzynarodowego konkursu NCN. Do limitów tych nie wlicza się projektów ani wniosków z konkursów PRELUDIUM BIS i DIOSCURI.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl.

Nabór wniosków trwa do 15 czerwca 2023 r. do godziny 16:00.

Pełna treść ogłoszenia konkursu OPUS 25.

  • Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs M.ERA-NET 3 Call 2023 na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i inżynierii materiałowej. O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora..

Projekty badawcze realizowane przez polskie zespoły naukowe w konkursie M-ERA.NET 3 Call 2023 mogą obejmować tematykę:

- Sustainable advanced materials for energy
- Innovative surfaces, coatings and interfaces
- High performance composites
- Functional materials
- Advanced materials and technologies for health applications
- Next generation materials for advance electronics.

Harmonogram konkursu:

  • poziom międzynarodowy (dwuetapowy)

Zarówno na pierwszym, jak i na drugim etapie konkursu polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi przygotowuje w języku angielskim wspólny wniosek. Lider konsorcjum międzynarodowego składa wniosek wspólny w formie elektronicznej za pośrednictwem międzynarodowego systemu M-ERA.NET Submission System.

1 etap: 16 maja 2023 r. (12:00 CET) - termin składania wniosków wstępnych tzw. pre-proposals

UWAGA: na etapie składania wniosków wstępnych, polscy wnioskodawcy nie składają do NCN żadnych dokumentów.

2 etap: 21 listopada 2023 r. (12:00 CET) - termin składania wniosków pełnych tzw. full proposals

  • poziom krajowy (jednoetapowy)

Przygotowanie przez polski zespół badawczy wniosku krajowego dot. polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF w terminie do 7 dni po upływie terminu składania wniosków wspólnych pełnych na poziomie międzynarodowym. Wnioski krajowe składane są dopiero na etapie full proposal.

28 listopada 2023 (16:00 CET) - termin złożenia wniosków krajowych NCN UNISONO przez polskie zespoły badawcze.

UWAGA: informacje zawarte we wniosku krajowym oraz w pełnym wniosku wspólnym (full proposal) muszą być spójne. Wniosek wspólny załączony do wniosku krajowego musi być tożsamy z wnioskiem wspólnym złożonym na poziomie międzynarodowym.  

Dokumentacja konkursowa znajduje sie na stronie https://www.m-era.net/joint-calls/joint-call-2023.

Szczegółowe informacje dla wnioskodawców dotyczące konkursu dostępne są również na stronie https://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/konkurs-mera/ogloszenie2023.

  • Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs PRELUDIUM 22 na projekty badawcze przeznaczony dla naukowców bez stopnia doktora. W konkursie można uzyskać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy.

Zespół badawczy w projekcie PRELUDIUM może się składać maksymalnie z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF, dostępnego pod adresem osf.opi.org.pl.

Nabór wniosków w systemie OSF trwa do 15 czerwca 2023 r. do godziny 16:00.

Pełna treść ogłoszenia konkursu PRELUDIUM 22.
 

Formularz danych niezbędnych do wypełnienia wniosku

Aktualne konkursy