CZCIONKA:
KONTRAST:

Strona główna Działu Nauki Politechniki Opolskiej

PROJEKTY
BADAWCZE
DYSCYPLINY
NAUKOWE
NAGRODY
I SYPENDIA
SZKOŁA
DOKTORSKA
AWANSE
NAUKOWE

Dział Nauki

1. Dział Nauki wykonuje zadania związane z obsługą administracyjną prowadzonych w Uczelni:

 1. badań naukowych i prac rozwojowych;
 2. awansów naukowych;
 3. szkoły doktorskiej.

2. Do zakresu działania Działu Nauki, w części o której mowa w ust. 1 pkt I należy, w szczególności:

 • koordynowanie i realizacja działań wynikających z nadzoru prorektora ds. nauki i rozwoju nad działalnością związaną z rozwojem dyscyplin naukowych;
 • opracowywanie, we współpracy z pionem kwestora i wydziałami Uczelni, rocznych planów rzeczowo-finansowych dotyczących badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w Uczelni;
 • obsługa i koordynacja działań związanych z wnioskowaniem o finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych wspierających naukę, prowadzonych w ramach:
 1. działalności naukowej dyscyplin naukowych,
 2. programów badawczych finansowanych z budżetu państwa, w tym programów:
  • NCN,
  • badawczych ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego,
  • dla naukowców i doktorantów NAWA;
 • obsługa i koordynacja działań związanych z wnioskowaniem o środki finansowe na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego (SPUB) lub na utrzymanie specjalnej infrastruktury informatycznej (SPUBi);
 • obsługa i koordynowanie działań związanych z wnioskowaniem o finansowanie działalności mającej na celu popularyzację nauki, ogłaszanych na podstawie ustawy;
 • obsługa i koordynacja działań związanych z wnioskowaniem i realizacją projektów finansowanych z FNP;
 • wsparcie i nadzór nad formalnym i merytorycznym rozliczaniem działań, o których mowa w pkt 3-6;
 • gromadzenie dokumentacji dotyczącej realizowanych projektów badawczych w zakresie zawieranych umów i sprawozdań z ich realizacji;
 • koordynowanie działań związanych z wnioskowaniem i zawieraniem umów o przyznanie stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców;
 • koordynowanie działań związanych z występowaniem o nagrody dla nauczycieli akademickich, w tym nagród:
 1. rektora za osiągnięcia naukowe,
 2. ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki,
 3. Prezesa Rady Ministrów,
 4. naukowych Wydziału IV Nauk Technicznych PAN;
 • przygotowywanie projektów zarządzeń dotyczących finansowania, realizacji i rozliczania badań naukowych;
 • opracowywanie we współpracy z innymi jednostkami Uczelni sprawozdania GUS PNT-01/s, z działalności B+R w szkołach wyższych, PNT-05, MN-01;
 • przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji związanej ze sprawozdawczością z działalności naukowo-badawczej Uczelni dla potrzeb ministerstwa, GUS oraz władz Uczelni;
 • informowanie pracowników Uczelni o aktualnych konkursach z zakresu badań naukowych finansowanych ze środków budżetowych i pozabudżetowych na naukę;
 • prowadzenie rejestrów dotyczących działalności naukowo-badawczej w Uczelni;
 • prowadzenie działalności doradczo-konsultacyjnej w zakresie formalno-prawnych aspektów finansowania działalności badawczej;
 • prowadzenie rejestru oświadczeń pracowniczych o dziedzinie i dyscyplinie oraz oświadczeń o zgodzie na zaliczenie pracowników do liczby osób prowadzących działalność naukową;
 • koordynacja obsługi administracyjnej rad naukowych dyscyplin;
 • wsparcie naukowców i współpraca z jednostkami w zakresie działań związanych z ewaluacją jakości działalności naukowej;
 • aktualizacja bazy konferencji naukowych organizowanych lub współorganizowanych przez jednostki Uczelni;
 • prowadzenie strony internetowej Działu Nauki;
 • wsparcie jednostek organizacyjnych w uzupełnianiu danych dotyczących działalności naukowej w systemie POL-on;
 • pełnienie funkcji administratora merytorycznego modułu projekty Teta Constellation;
 • organizowanie szkoleń i spotkań dotyczących finansowania działalności naukowo-badawczej;
 • utrzymywanie kontaktów i prowadzenie współpracy z instytucjami finansującymi działalność w zakresie nauki.

3. Do zakresu działania Działu Nauki w części, o której mowa w ust. 1 pkt II należy szczególności:

 • wsparcie czynności administracyjno-wykonawczych związanych z prowadzeniem w Uczelni postępowań w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego;
 • opracowanie we współpracy z radami naukowymi dyscyplin projektów aktów wewnętrznych regulujących sposób prowadzenia postępowań awansowych w Uczelni;
 • współpraca z radami naukowymi dyscyplin oraz komisjami awansu w zakresie prowadzonych postępowań awansowych;
 • monitorowanie przebiegu realizacji postępowań w sprawie nadania stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego lub tytułu profesora;
 • kompletowanie materiałów dotyczących postępowań, o których mowa w pkt 4, na posiedzenia senatu;
 • przekazywanie do Biura Organizacyjno-Prawnego danych wymaganych do umieszczenia w BIP;
 • koordynowanie działań związanych z przygotowaniem dyplomów doktorskich i dyplomów habilitacyjnych, w związku z uroczystością ich wręczenia;
 • aktualizacja strony internetowej Działu Nauki w zakresie prowadzonych postępowań, o których mowa w pkt 4;
 • utrzymywanie kontaktu i współpraca z Centralną Komisją ds. Stopni i Tytułów oraz Radą Doskonałości Naukowej w zakresie formalnym prowadzonych postępowań, o których mowa w pkt 4, w tym przekazywanie wymaganej dokumentacji;
 • prowadzenie rejestrów dotyczących awansów naukowych pracowników;
 • udział w opracowaniu sprawozdania S-12 w zakresie danych dotyczących awansów naukowych.

4. Do zakresu działania Działu Nauki w części, o której mowa w ust. 1 pkt III należy, w szczególności:

 • wsparcie administracyjne dyrektora szkoły doktorskiej w zakresie zadań przewidzianych w regulaminie szkoły doktorskiej;
 • prowadzenie spraw związanych z budżetem szkoły doktorskiej oraz planowanie i ewidencja wydatków;
 • prowadzenie spraw administracyjnych związanych z rekrutacją do szkoły doktorskiej;
 • prowadzenie spraw administracyjnych związanych z przebiegiem kształcenia w szkole doktorskiej;
 • gromadzenie dokumentacji przebiegu kształcenia w szkole doktorskiej, w tym teczek osobowych doktorantów;
 • obsługa uczelnianych systemów informatycznych w zakresie dotyczącym szkoły doktorskiej;
 • przygotowywanie i przekazywanie decyzji i innych pism w indywidualnych sprawach doktoranta związanych z kształceniem w szkole doktorskiej;
 • wsparcie w organizacji wydarzeń związanych z działalnością szkoły doktorskiej;
 • obsługa ELD – elektronicznej legitymacji doktoranta;
 • wydawanie zaświadczeń na prośbę doktorantów, przyjmowanie ich podań do dyrektora szkoły doktorskiej oraz informowanie o podjętych decyzjach;
 • obsługa spraw związanych z wypłatą stypendiów doktorantom;
 • obsługa administracyjna spraw socjalno-bytowych doktorantów;
 • przygotowanie i wydawanie dokumentów związanych z ukończeniem kształcenia w szkole doktorskiej;
 • obsługa administracyjna prac rady naukowej oraz rady interdyscyplinarnej szkoły doktorskiej;
 • obsługa strony internetowej szkoły doktorskiej;
 • współpraca z samorządem doktorantów oraz koordynatorami ds. dyscyplin naukowych;
 • wsparcie dyrektora szkoły doktorskiej w opracowywaniu projektów aktów wewnętrznych regulujących pracę oraz tryb realizacji zadań szkoły doktorskiej;
 • udział w opracowaniu sprawozdania S-12 w zakresie danych dotyczących doktorantów;
 • udział w pracach związanych z układaniem planów zajęć w szkole doktorskiej na podstawie programu kształcenia;
 • przygotowywanie i wysyłanie do Działu Kształcenia zleceń na zajęcia, o których mowa w pkt 19;
 • informowanie doktorantów o aktualnych konkursach, konferencjach, stażach i innych formach wsparcia.

5. Do zakresu działania Działu Nauki należy również:

 • wprowadzanie i aktualizowanie w systemie POL-on danych z zakresu działalności Działu Nauki, zgodnie z zasadami określonymi zarządzeniem rektora;
 • wsparcie obsługi administracyjnej prowadzonych w Uczelni studiów doktoranckich;
 • prowadzenie spraw zainicjowanych przez rektora lub prorektora ds. nauki i rozwoju.