CZCIONKA:
KONTRAST:

Strona główna Działu Nauki Politechniki Opolskiej

PROJEKTY
BADAWCZE
DYSCYPLINY
NAUKOWE
NAGRODY
I SYPENDIA
SZKOŁA
DOKTORSKA
AWANSE
NAUKOWE

PODSTAWY PRAWNE:

1. art. 363 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki (Dz. U. poz. 1500)

4. Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki

 RODZAJE OSIĄGNIĘĆ ZA KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZYZNANE NAGRODY:

Za znaczące osiągnięcia uważa się w zakresie działalności:

1) naukowej:
a) prowadzenie badań naukowych, w wyniku których została zdobyta:
nowa wiedza w dziedzinie nauki lub dyscyplinie naukowej, nienastawiona na bezpośrednie zastosowanie komercyjne lub
nowa wiedza w dziedzinie nauki lub dyscyplinie naukowej lub nowe umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług, lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń,
b) prowadzenie prac rozwojowych, w wyniku których nabyto, połączono, ukształtowano lub wykorzystano dostępną aktualnie wiedzę lub posiadane umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług - z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń,
c) prowadzenie twórczości artystycznej, w wyniku której powstało dzieło artystyczne materialne lub niematerialne, w tym artystyczne wykonanie, stanowiące znaczący wkład w rozwój kultury,
d) kierowanie zespołami badawczymi realizującymi projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych,
e) autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych, w szczególności monografii naukowych, cyklu powiązanych tematycznie artykułów naukowych lub prac projektowych, konstrukcyjnych, technologicznych lub artystycznych;
2) dydaktycznej:
a) aktywność w zakresie kształcenia i wychowywania studentów,
b) aktywność w zakresie kształcenia doktorantów i promowania kadr dydaktycznych,
c) prowadzenie kształcenia specjalistycznego lub innych form kształcenia, służących rozwojowi gospodarczemu lub społecznemu regionu lub kraju,
d) autorstwo lub współautorstwo wybitnych i innowacyjnych podręczników akademickich;
3) wdrożeniowej:
a) praktyczne wykorzystanie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności w działalności przemysłowej, naukowej lub handlowej,
b) komercjalizacja wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami,
c) wdrożenie oryginalnego osiągnięcia projektowego, technologicznego lub artystycznego;
4) organizacyjnej:
a) rozszerzanie współpracy międzynarodowej na rzecz podnoszenia jakości badań naukowych, prac rozwojowych, kształcenia lub wspierania rozwoju gospodarczego lub społecznego regionu lub kraju,
b) rozwijanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności w celu:
prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz przedsiębiorców,
opracowania programów kształcenia i doskonalenia zawodowego dostosowanych do potrzeb społeczno-gospodarczych regionu lub kraju,
c) efektywne zarządzanie podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej "ustawą", w szczególności osiągnięcie poprawy jego gospodarki finansowej.
 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
 
Wniosek składa się w terminie do dnia 15 lipca.
Wniosek składa się w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ministra.
 
PRZYZNANIE i WYSOKOŚĆ NAGRÓD:
 
Minister przyznaje nagrody w terminie do dnia 15 stycznia
 
Maksymalna wysokość nagrody nie może przekroczyć w przypadku nagrody za:
1) znaczące osiągnięcia w zakresie działalności:
a) naukowej - piętnastokrotności,
b) dydaktycznej - piętnastokrotności,
c) wdrożeniowej - piętnastokrotności,
d) organizacyjnej - dziesięciokrotności,
2) całokształt dorobku - piętnastokrotności

- wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy.