CZCIONKA:
KONTRAST:

Strona główna Działu Nauki Politechniki Opolskiej

PROJEKTY
BADAWCZE
DYSCYPLINY
NAUKOWE
NAGRODY
I SYPENDIA
SZKOŁA
DOKTORSKA
AWANSE
NAUKOWE

Termin zgłaszania wniosków  o nagrodę Prezesa Rady Ministrów za:

 • wyróżniającą się rozprawę doktorską,
 • wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego oraz
 • osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej, lub działalności wdrożeniowej (indywidualna lub zespołowa)

Termin zgłaszania kandydatów do PRM upływa z dniem 30 kwietnia r.

Kandydatów do nagród wymienionych w rozporządzeniu prosimy zgłaszać do Działu Nauki do dnia 31.03.

Kryteria oceny wniosków:

1) w przypadku nagrody za wyróżniające się rozprawy doktorskie:

 • znaczenie przedmiotu rozprawy doktorskiej dla rozwoju nauki, kultury, społeczeństwa lub gospodarki, w skali międzynarodowej, kraju lub regionu,
 • poziom innowacyjności i nowatorstwa rozwiązania stanowiącego przedmiot rozprawy doktorskiej,
 • poziom wiedzy teoretycznej autora rozprawy doktorskiej w dyscyplinie naukowej lub artystycznej albo dyscyplinach naukowych lub artystycznych,
 • poziom umiejętności autora rozprawy doktorskiej w zakresie samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej;

2) w przypadku nagrody za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego:

 • znaczenie osiągnięć będących podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego dla rozwoju nauki, kultury, społeczeństwa lub gospodarki, w skali międzynarodowej, kraju lub regionu, a także dla rozwoju kadry dydaktycznej lub naukowej,
 • poziom aktywności naukowej albo artystycznej realizowanej w krajowych oraz zagranicznych uczelniach, instytucjach naukowych lub instytucjach kultury;

3)  w przypadku nagrody za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej, lub działalności wdrożeniowej:

 • w przypadku działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej:
 • poziom innowacyjności i nowatorstwa uzyskanego osiągnięcia,
 • znaczenie uzyskanego osiągnięcia dla rozwoju gospodarki lub kultury w skali międzynarodowej, kraju lub regionu,
 • znaczenie uzyskanego osiągnięcia dla dziedziny nauki lub w dziedzinie sztuki, w której zostało ono uzyskane,
 • znaczący wkład w rozwój dziedziny nauki lub dziedziny sztuki,
 • aktywność lub zaangażowanie w zakresie kierowania zespołem badawczym lub artystycznym realizującym projekty finansowane w drodze konkursów krajowych i zagranicznych lub inicjowanie działalności takich zespołów,
 • w przypadku działalności wdrożeniowej:
 • nowatorstwo lub użyteczność wykorzystanych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych,
 • znaczenie wykorzystanych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych dla działalności przemysłowej, naukowej lub handlowej w skali międzynarodowej, kraju lub regionu,
 • aktywność w zakresie komercjalizowania wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami.

 

 Szczegółowe informacjeNagrody Premiera - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - Portal Gov.pl (www.gov.pl) 

Wzór wniosku

 

Skład Zespołu ds. Nagród - kadencja 2019-2023

 DOTYCHCZASOWI LAUREACI: