CZCIONKA:
KONTRAST:

Strona główna Działu Nauki Politechniki Opolskiej

PROJEKTY
BADAWCZE
DYSCYPLINY
NAUKOWE
NAGRODY
I SYPENDIA
SZKOŁA
DOKTORSKA
AWANSE
NAUKOWE

Informujemy, że Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków w Programie Bekkera. Celem Programu jest wsparcie doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich z polskich instytucji nauki i szkolnictwa wyższego w dążeniu do doskonałości naukowej poprzez finansowanie wyjazdów do uznanych zagranicznych ośrodków badawczych oraz akademickich na całym świecie. Program oferuje Stypendystom możliwość odbycia stażu podoktorskiego lub realizacji części kształcenia doktorskiego, realizacji prac badawczych wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy, pozyskania materiałów do pracy naukowej oraz nawiązania długofalowych relacji z zagranicznymi zespołami naukowymi.

Program otwarty jest dla Wnioskodawców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Nie wprowadza się ograniczeń co do wieku Wnioskodawców. Nie wprowadza się również ograniczeń co do krajów, w których zlokalizowane są ośrodki goszczące.

O udział w Programie może ubiegać się:

1) Osoba nieposiadająca stopnia doktora

2) Naukowiec, tj. osoba posiadająca co najmniej stopień doktora albo równorzędny stopień uzyskany za granicą, lub nauczyciel akademicki na stałe 2 mieszkający w Polsce, w chwili składania wniosku posiadający co najmniej stopień naukowy doktora albo równorzędny stopień uzyskany za granicą, którego podstawowym miejscem zatrudnienia (w momencie złożenia aplikacji) jest podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-8 u.p.s.w.n.

Warunkiem udziału w naborze jest wykazanie przez Wnioskodawcę:

1) Doktoranci oraz pracownicy badawczy i badawczo-dydaktyczni: przynajmniej 1 osiągnięcie

2) Naukowcy: przynajmniej 3 osiągnięcia

Więcej informacji o naborze można znaleźć na stronie NAWA: Ogłoszenie - NAWA

źródło: nawa.gov.pl